کاربر گرامی:

جهت جستجو بر اساس تاریخ نامه باید به نکته زیر توجه شود :

چنانچه در جستجوی یک نامه در یک تاریخ مشخص می باشید، شروع و پایان جستجوی تاریخ را یکسان وارد نمایید.


 
 
 
روز:
ماه:
سال:
ازتاریخ:
روز:
ماه:
سال:
تاتاریخ:
 
 
تاریخ نامهخلاصه از متن نامه پیوست
14/07/1397انتصاب آقاي دکتر مظفر يکتايار بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان کردستان دارد
14/07/1397انتصاب آقاي دکتر علي چهکندي نژاد به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان جنوبي دارد
08/07/1397انتصاب جناب آقاي دکتراميد طياري به عنوان مديرکل حوزه رياست سازمان سما دارد
20/06/1397انتصاب آقاي وحيداحمدي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب آقاي حميدرضاهمتي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي مهدي همتي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي دکتر احسان ميرزا حسيني به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان ايلام دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي دکتر محمدرضا جواهري تفتي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان يزد دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي عباسعلي دانافر به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان يزد دارد
20/06/1397انتصاب جناب آقاي دکتر سيد ابوالقاسم ميرحسيني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان يزد دارد
20/06/1397انتصاب سرکار خانم دکتر وحيده سادات واحدي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان خراسان جنوبي دارد
19/06/1397انتصاب آقاي دکترحسين منصوريان سرخگريه به عنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان مازندران دارد
19/06/1397انتصاب آقاي رسول قانوني به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
19/06/1397انتصاب آقاي دکتر حسن سلطاني بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
19/06/1397انتصاب آقاي دکتر عباس قلتاش بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
19/06/1397انتصاب آقاي امين رئيسي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
19/06/1397انتصاب خانم فرزانه مجيدي به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
26/04/1397انتصاب آقاي سيدرضاجزءمومني به عنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد دامغان دارد
26/04/1397انتصاب آقاي احسان کريمي به عنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد بندرگز دارد
26/04/1397انتصاب آقاي نادر جهان آراي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان گيلان دارد
19/04/1397انتصاب آقاي فرزادحسين زاده بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان هرمزگان دارد
19/04/1397انتصاب آقاي دکتر ابراهيم چيراني به عنوان رئيس کميته انتصابات سما استان گيلان دارد
19/04/1397انتصاب آقاي دکتر محمدمراد شيخي حسن گاويار به عنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان تهران دارد
19/04/1397انتصاب آقاي احسان محمدي نژاد به عنوان عضو ودبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان هرمزگان دارد
12/04/1397انتصاب آقاي دکتراميررضا نقش بعنوان رئيس شوراي نظارت و هماهنگي سما واحدنحف آباد دارد
12/04/1397انتصاب آقاي دکتر محمدرضا آزاده دل بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما دراستان گيلان دارد
12/04/1397انتصاب آقاي دکتر محمد مراد شيخي حسن گاويار بعنوان سرپرست حوزه معاونت سازمان در امور آموزشکده ها و مدارس تهران دارد
06/04/1397انتصاب خانم مريم رشتچي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان زنجان دارد
05/04/1397انتصاب آقاي دکتر باغبانيان بعنوان رياست آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد سنندج دارد
05/04/1397انتصاب آقاي خليل نبي زاده با حفظ سمت، رياست آموزشکده فني و حرفه اي سما واحدبروجرد دارد
05/04/1397انتصاب سرکارخانم سودابه ملکي به سرپرست مديريت امورپژوهشي دارد
03/04/1397انتصاب خانم دکتر مهشيد سادات طبائي بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما پاسداران دارد
30/03/1397انتصاب آقاي زاهد کمانگر به عنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد کامياران دارد
27/03/1397انتصاب سرکارخانم دکترپريسا دفتري فردبه عنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران جنوب دارد
21/03/1397انتصاب خانم پروانه رياحي دهکردي بعنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد تهران شمال دارد
19/03/1397انتصاب آقاي دکتر ناصر توسلي بعنوان سرپرست آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد رباط کريم دارد
13/03/1397انتصاب آقاي دکتر پوريوسف مياندوآب بعنوان سرپرست حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشي و فرهنگي سما استان آذربايجان غربي و اروميه دارد
02/03/1397انتصاب آقاي دکترآذين به عنوان رئيس کميته انتصابات سما استان اصفهان دارد
02/03/1397انتصاب جناي آقاي مهدي محمودي ميمند به عنوان مسئول راه اندازي مدارس و آموزشکده فني و حرفه اي سما واحد شهربابک دارد
31/02/1397انتصاب آقاي محمدعلي رضايي بعنوان عضو ودبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان گلستان دارد
31/02/1397انتصاب جناب آقاي اميرمحمودي بعنوان عضو ودبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان البرز دارد
31/02/1397انتصاب آقاي مجيد رحيمي بعنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان فارس دارد
31/02/1397انتصاب آقاي محمد اثني عشري بعنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان اردبيل دارد
31/02/1397انتصاب آقاي باقر کريمي بعنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان بوشهر دارد
31/02/1397انتصاب آقاي حميدرضا نظري بعنوان عضو و دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان اصفهان دارد
31/02/1397انتصاب سرکارخانم سميرا طاهرخاني بعنوان عضو ودبير شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان قزوين دارد
31/02/1397انتصاب آقاي محمدنيک پسند بعنوان عضو ودبيرشوراي نظارت و هماهنگي سما در استان گيلان دارد
31/02/1397انتصاب آقاي علي کيقبادي بعنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان اصفهان دارد
25/02/1397انتصاب آقاي دکتر مهدي رمضاني بعنوان رئيس آموزشکده فني و حرفه اي سما انديشه دارد
23/02/1397انتصاب آقاي جناب محمدپورداود به عنوان عضو شوراي نظارت و هماهنگي سما در استان همدان دارد
صفحه بعد

 
سال:
تاشماره:
ازشماره: